Akademik Performans Değerlendirme Ve Teşvik Yönergesi

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası alanda ortaya koydukları bilimsel ve sanatsal çalışmalarını, üniversitemiz ve ülkemizin bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişim ve tanınırlığına olan katkılarını “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” ve URAP kriterleri”ne göre değerlendirmek ve akademisyenleri daha başarılı olmaya teşvik etmek için verilecek performans desteklerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

 Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapan Üniversitemizi Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi kriterlerinde ileriye taşıyabilecek öğretim elemanlarına verilecek performans desteklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine ve  Bakanlar Kurulunca 2016/9714 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a)    Akademik Birim: Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkezlerini,

b)   Akademik Birim Yetkilisi: Fakültelerde Dekanı, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkezlerde Müdürünü,

c)   Akademik Performans: TUBİTAK tarafından yayımlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti” kapsamında yapılan faaliyetler için verilen performans puanını,

ç) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi: TÜBİTAK, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TTGV, TÜBA ve Üniversiteler tarafından oluşturulan endeksi,

d)     Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti: 5 boyut altında 23 göstergeden oluşan, Üniversitelerin Girişimci ve Yenilikçilik performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan kriterleri,

e)    Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi kadrolarında yer alan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve doktora unvanlı akademik çalışma yapan idari personelini,

f)     Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

g)    TÜBAP Komisyonu: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,

ğ) URAP Kriterleri: ODTÜ, University Ranking by Academic Performance (URAP)

Araştırma Laboratuvarı tarafından oluşturulan, üniversite sıralamasında kullanılan kriterleri,

h) Üniversite: Trakya Üniversitesi’ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

MADDE 5- (1) Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının performanslarının

değerlendirilmesi ile ilgili olarak uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi için Senatoya sunulacak teklifin hazırlanmasından, teklifin onaylanmasını müteakip duyurulmasından, performans puanları ile ilgili yapılacak destek ile ilgili takvimin hazırlanmasından, yürütülmesinden, projelendirilen teklifler ile ilgili yapılacak harcamalardan ve sürecin tamamlanmasından TÜBAP Komisyonu sorumludur.

(2) TÜBAP Komisyonu, performans puanlarının hesaplanması, faaliyet türlerinin belgelendirilmesi, karşılaşılacak itirazların giderilmesi, gerek duyulduğunda ek bilgi ve belge talep edilmesi, uygun bütçe ve ödemelerin belirlenmesi ve harcanması ile performans projelerinin usulüne uygun olarak yürütülmesinde yetkilidir.

 

Akademik Performans Başvuru ve İnceleme Komisyonu

MADDE 6- (1) Komisyon, performans başvurusunda bulunan öğretim üyelerinin akademik alanları ve başvuru sayısı göz önüne alınarak, her akademik birimden rektörlükçe görevlendirilecek öğretim üyelerinden oluşur.

Komisyon başvuru bitiş tarihini takip eden ilk hafta içinde toplanarak ön değerlendirme yapar. Ön değerlendirme sırasında maddi hata yapmış yada eksik belge sunduğu eksik belge tespit edilen başvuru sahiplerine bu durum TÜBAP komisyonu sekreteryası tarafından bildirilir. Başvuru sahipleri en geç 7 iş günü içinde bu eksik bilgi ve belgeleri tamamlar.

Komisyon bu süre sonunda nihai oturum için toplanır, değerlendirmeyi yaparak, sonuçları Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna sunar.

 

Akademik Performans Başvuru ve Değerlendirme Süreci

MADDE 7- (1) Bu yönerge uyarınca yapılacak performans desteği yalnız Trakya Üniversitesi adresli faaliyetler için geçerlidir. Akademik teşvik başvurusu yapacak öğretim üyeleri Boyut 1: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği bölümünden en az 100 puan toplamış olmalıdır. Başvuru yapacak Öğretim elemanları Ek 1’de verilen Performans Puanı Başvuru Formunu Ek 2 de verilen Akademik Performans Başvuru Puan Tablosu’na göre hazırlar.

(2) Öğretim elemanları performans puanı olarak gösterdikleri Ek 2’de verilen her bir kalem için kanıtlarını hazırlar ve bu kapsamda oluşturdukları dosyayı Akademik Birim yetkilisine sunar.
(3) Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti ve URAP kriterlerine göre değerlendirir.

 

(4)Yapılan değerlendirme sonuçları TÜBAP Komisyonuna gönderilir. TÜBAP Komisyonu son kontrolleri yapar, gerekli eksik bilgi ve belgeleri tamamlatır, sonuçları ilan eder.

(5)İlan edilen sonuçlara gerekçeleri açıkça belirtilerek 7 gün içinde Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılır. İtirazlar 7 iş günü içinde gerekçeli karar ile sonuçlandırılır. Nihai karar TÜBAP Komisyonu tarafından verilir.

 

 

Akademik Performans Desteğinin Hesaplanması ve ödeme usulü

MADDE 8- (1) TÜBAP Komisyonu kendisine gelen tüm öğretim elemanlarına ait performans puanları toplamını belirler ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

(2)  Üniversite Yönetim Kurulu her yıl şubat ayı içinde toplanarak o yıl için akademik performans teşvik kapsamında kullanılacak toplam performans bütçesini belirler.

(3)    Akademisyenlere verilecek Akademik Performans Desteği, “Akademik Performans Desteği = (Toplam Performans Bütçesi / Toplam Performans Puanı) X Bireysel Performans Puanı” formül kullanılarak hesaplanır ve TÜBAP Komisyonu tarafından bilimsel faaliyetlerde kullanılmak koşuluyla uygun bütçe kalemlerine aktarılır.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 9- (1) Bu Yönergenin kabul edildiği tarihte Trakya Üniversitesi Senatosunun 30 Ocak 2014 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 30 nolu kararı ile kabul edilen “AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNERGESİ” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

 MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu içerik 29.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1792 kez okundu.