Akademik Performans Değerlendirme Ve Teşvik Yönergesi

 T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası alanda ortaya koydukları bilimsel ve sanatsal çalışmalarını, üniversitemiz ve ülkemizin bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişim ve tanınırlığına olan katkılarına göre değerlendirmek ve akademisyenleri daha başarılı olmaya teşvik etmek için verilecek performans desteklerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönerge Trakya Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarına verilecek performans desteklerini kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine ve Bakanlar Kurulunca 2016/9714 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Akademik Birim: Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkezlerini,                                                                      b) Akademik Birim Yetkilisi: Fakültelerde Dekanı, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkezlerde Müdürünü,  

            c) Erasmus, Mevlana Programları Performansı: Erasmus ve Mevlana Programları ile Üniversiteler arası ikili anlaşmalar gereği öğrencilere ders veren öğretim elemanlarını teşvik etmek amacı ile her dönem ve her ders için verilen puanı, 

            ç) Girişimcilik Performansı: TUBİTAK tarafından yayımlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Gösterge Seti” kapsamında yapılan faaliyetler için verilen performans puanını,                                                                           

            d) Kongre ve sempozyum: Trakya Üniversitesi adresli olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası nitelikte ve Trakya Üniversitesi mensupları dışından katılımcıların da olduğu Girişimcilik, Yenilik/İnovasyon, Yenilik Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme, Yeni Hizmet Tasarımı, Yenilikçi Ürün Tasarımı, Marka Geliştirme, Marka Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi, Sınai Haklar-Fikri Mülkiyet Hakları-Patent-Lisanslama, İş Planı-Ticarileşme, Bilim ve Teknoloji Politikası, Stratejik Teknoloji Analizi, Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini, Teknoloji Değerlendirmesi konuları arasından en az 12 saat kurs veya eğitim oturumlarını içeren bilimsel toplantıları,                   

            e) Öğrenci Projeleri Performansı: Öğrenci projelerine yönelik, Üniversite dışı destekler aracılığıyla, Üniversite kaynaklarının ve başarılarının artırılmasına ve Üniversitenin adının duyurulmasına katkı veren öğretim elemanlarına verilen performans puanını,   

            f) Öğretim Elemanı: Trakya Üniversitesi kadrolarında yer alan profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi, çevirmen, eğitim-öğretim planlamacısı, uzman, ve doktora unvanlı akademik çalışma yapan idari personelini,                     g) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,                                                                          ğ) TÜBAP Komisyonu: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,

            h) Üniversite: Trakya Üniversitesi’ni,           

ifade eder.                                                                                                                           

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

            Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

            MADDE 5- (1) Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi için Senatoya sunulacak teklifin hazırlanmasından, teklifin onaylanmasını müteakip duyurulmasından, performans puanları ile ilgili yapılacak destek ile ilgili takvimin hazırlanmasından, yürütülmesinden, projelendirilen teklifler ile ilgili yapılacak harcamalardan ve sürecin tamamlanmasından TÜBAP Komisyonu sorumludur.

            (2) TÜBAP Komisyonu, performans puanlarının hesaplanması, faaliyet türlerinin belgelendirilmesi, karşılaşılacak itirazların giderilmesi, gerek duyulduğunda ek bilgi ve belge talep edilmesi, uygun bütçe ve ödemelerin belirlenmesi ve harcanması ile performans projelerinin usulüne uygun olarak yürütülmesinde yetkilidir.

 

            Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

            MADDE 6- (1) Akademik Teşvik başvuruları Trakya Üniversitesi bünyesindeki birimlerde Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan, ve aynı Yönetmelikte görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na yapılır ve bu Komisyon tarafından değerlendirilir.

 

            Akademik Performans Başvuru ve Değerlendirme Süreci

            MADDE 7- (1) Akademik performans puanı, bu Yönergede bulunmayan hususlarda Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre hesaplanır. Ancak bu Yönerge uyarınca yapılacak performans desteği yalnız Trakya Üniversitesi adresli faaliyetler için geçerlidir. Başvuru yapacak Öğretim elemanları Ek 1’de verilen Performans Puanı Başvuru Dosyasını hazırlar. Bu kapsamda;

            a) Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında sunulmuş olan başvuru dosyasının aynısı hazırlanır.                                                                                                                      b) Bu çıktı ile birlikte sunulan belgeler üzerinde Trakya Üniversitesi adresli olmayan performans puanları kırmızı kalem ile altı çizilerek belirtilir, bunlara ait puanlar hesaplanarak başvuru dosyasında verilen tablo üzerindeki ilgili yerlere yazılır.

            c) Bu Yönerge kapsamında Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nden kazanılan ve yalnız Trakya Üniversitesi adresli puanlar akademik performans puanı olarak değerlendirilir. Başvuru formunda ilgili yere yazılır.                       

            ç) Ek- 2 de verilen Performans Puanı Hesaplama Kriterleri kullanılarak sırasıyla c) Diğer Akademik Faaliyetler ve d) Girişimcilik bölümlerine ait performans puanı hesaplanır. Öğretim elemanlarının Diğer Akademik Faaliyetler bölümünden alacakları puanın üst sınırı 30 puandır. Girişimcilik bölümünden alınacak puanda üst sınır yoktur. Bu limitler dâhilinde puanlar hesaplanır ve başvuru formunda ilgili yerlere yazılır.                                              

            d) Öğretim elemanları bu esaslar çerçevesinde hazırladıkları dosyayı tamamlayarak Birim Akademik Performans Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na sunar.

            (2) Birim Akademik Performans Başvurular ve İnceleme Komisyonu başvuruları Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 6, 7 ve 8. madde hükümlerine göre değerlendirir.

            (3) Yapılan değerlendirme sonuçları Birim Akademik Yetkilileri tarafından TÜBAP Komisyonuna gönderilir. TÜBAP Komisyonu son kontrolleri yapar, gerekli eksik bilgi ve belgeleri tamamlatır, sonuçları ilan eder.

            (4) İlan edilen sonuçlara gerekçeleri açıkca belirtilerek 7 gün içinde Akademik Performans Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılır. İtirazlar 7 gün içinde gerekçeli karar ile sonuçlandırılır. Nihai karar TÜBAP Komisyonu tarafından verilir.

 

            Akademik Performans Desteğinin Hesaplanması

            MADDE 8- (1) TÜBAP Komisyonu kendisine gelen tüm öğretim elemanlarına ait performans puanları toplamını belirler ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

            (2) Üniversite Yönetim Kurulu her yıl şubat ayı içinde toplanarak o yıl için akademik performans teşvik kapsamında kullanılacak toplam performans bütçesini belirler.

            (3) Akademisyenlere verilecek Akademik Performans Desteği, “Akademik Performans Desteği = (Toplam Performans Bütçesi / Toplam Performans Puanı) X Bireysel Performans Puanı” formül kullanılarak hesaplanır ve TÜBAP Komisyonu tarafından bilimsel faaliyetlerde kullanılmak koşuluyla uygun bütçe kalemlerine aktarılır.

             

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

            Yürürlükten kaldırma

            MADDE 9- (1) Bu Yönergenin kabul edildiği tarihte Trakya Üniversitesi Senatosunun 30 Ocak 2014 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 30 nolu kararı ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Performans Değerlendirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

            MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

           

            Yürütme

            MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür.

 

 

 

 

 

Bu içerik 29.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 489 kez okundu.