TÜBAP Uygulama Yönergesi

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları  belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan, yürütülen ve sonuçlandırılan tüm bilimsel projeleri kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4/c maddesi, 58/b maddesi ile Ek 28’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE  4- (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Akademik Personel: Kadrosu Trakya Üniversitesi’nde bulunan öğretim üyelerini ve doktora, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

            b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen öğretim elemanlarını, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,

            c) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içinde ve/veya dışında, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

            ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: TÜBAP Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatta belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmekle sorumlu birimi,

            d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Trakya Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

            e) Gerçekleştirme Görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

            f) Hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı ile tanınan bilim insanlarını,

            g) Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,

ğ) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan ve harcama yetkilisi tarafından her bir proje için yazılı olarak görevlendirilen kişi ya da kişileri,

            h) Harcamaların Tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesini,

            ı) TÜBAP Komisyonu: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan Komisyonu,

            i) Muhasebe Birimi: Trakya Üniversitesi’nde muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimini,

            j) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı sorumlu olan yetkiliyi,

            k) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını,

            l)  Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacılarını,

            m) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılarını,

            n) Projenin Dondurulması: Gelişimine ilişkin raporlarına dayanılarak ya da mücbir sebepler nedeniyle ve içeriği hakkında TÜBAP Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmasında zorluklar bulunduğu görülen projelerin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine ya da hangi koşullar ile sürdürüleceğine, gelişmelere göre karar verilmek üzere proje faaliyetleri ile projenin idari ve mali işlemlerinin belirli bir süreyle kısmen veya tamamen durdurulması işlemini,

            o) Projenin İptali: Gelişimine ilişkin ara raporlarına dayanılarak TÜBAP Komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşmaları olanaksız görülen ya da dondurulma işlemi süresi sonunda sürdürülmesinin yararsız/olanaksız olduğu kararına varılan projelerin, tüm işlemlerinin sonlandırılması işlemini,

            ö) Projenin Kapatılması: Sonuç raporu teslim edilen, hakem süreci tamamlanmış olan ve Komisyonun olumlu görüş bildirmesiyle projelerin kapatılması işlemini,

            p) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

            r) TÜBAP: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerini,

            s) Üniversite: Trakya Üniversitesi’ni,

            ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

            t) Üst Yönetici: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

            u) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını, ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜBAP Komisyonu, Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

            TÜBAP Komisyonu

            MADDE 5- (1) Bu Yönergede belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektörün önerisiyle ve Senatonun kararı ile seçilen, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında görev yapmak üzere en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan TÜBAP Komisyonu kurulur. TÜBAP Komisyonu üyeleri,  Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

            (2) TÜBAP Komisyonu üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

            (3) TÜBAP Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları Üniversite Senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

 

            TÜBAP Komisyonunun  yetki, görev ve sorumlulukları

            MADDE 6- (1) TÜBAP Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
            a) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

            b) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

            c) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur.

            ç) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntılı bir sözleşme hazırlar.

            d) Proje başvurularını bilimsel ve etik kuralları göz önüne alarak ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

            e) Tez projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar. Gerekli  gördüğü tez projesi önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir.

            f) Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.                                         

            g) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar.

            ğ) Gerekli gördüğü hâllerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir.

            h) Sözleşme ve Yönerge maddelerine aykırılık halinde gerekli yaptırımlara karar verir.

            ı) Ülkemiz ve Üniversite bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler ve duyurur.

            i)  İncelemeye alınan, desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında her yılın sonunda Rektöre rapor sunar.

            j) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektörlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

            (2) TÜBAP Komisyonu, Yönergede belirtilen projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni proje türleri oluşturabilir ve her yıl projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler.

                                                     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Türleri

 

            Proje  türleri

            MADDE 7- (1) Üniversite tarafından aşağıdaki Bilimsel Araştırma Projeleri desteklenir.

            a) Araştırma Projeleri:

            1) Kapsamlı Araştırma Projeleri: Üniversitenin öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir. Bu projeler üç hakemden görüş alındıktan sonra TÜBAP Komisyonu kararı ile başlatılır.

            2) Katılımlı Araştırma Projeleri: Üniversite araştırmacıları ile birlikte Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş hakem onaylı projelerdir.

            3) Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

            b) Öncelikli Alan Projeleri: Üniversite Öğretim üyelerince sunulan ve TÜBAP Komisyonu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek altyapı yatırımlarına olanak veren bütçe ile desteklenebilen Üniversite içi ve/veya dışı en az üç ortaklı ve disiplinlerarası iş birliğini içeren projelerdir. Üniversite dışı ortaklar ile Üniversite içindeki Fakülteler ve Bölümler arası iş birliğini içeren projeler önceliklidir. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları; diğer alanlarda anabilim dalları ortak olarak değerlendirilir.

            c) Sanayi İş Birliği Projeleri: Üniversite öğretim üyelerinin herhangi bir şekilde çıkar ilişkisi olmayan bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin en az %50’si ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılanan uygulamaya yönelik, birinci derecede öncelik taşıyan projelerdir.

            ç) Altyapı Projeleri: TÜBAP Komisyonunun, Üniversitenin veya ülkenin bir sorununu çözmeye, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye, Ülkemizin ve Üniversitemizin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmeye yönelik, konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlattığı özel projelerdir. Kriter limitlerini aşan projeler Üniversite Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra TÜBAP Komisyonunca değerlendirilir.

            d) Destek Projeleri: Altyapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları çeşitli madde ve malzemelerini ya da yedek parça ihtiyaçları ile diğer giderlerini karşılamak üzere önerilen projelerdir. Destek projeleri araştırmacıların ihtiyaç duyduğu ve aşağıda belirtilen alt başlıklar ve üst limitlere riayet edilerek, desteklenmesi talebi ile sunulabilir. Bir araştırmacı aynı anda üç destekten yararlanabilir:

            1) Otomasyon ve Yazılım Desteği: Bir araştırma çalışmasında kullanılabilecek her türlü yazılım ve otomasyon desteği alımlarının yapılabileceği destek projeleridir.

            2) Akreditasyon Başvuru Desteği: Üniversitede faaliyet gösteren laboratuvar, merkez vb. birimlerin akreditasyon ya da kalite yönetim sistemine geçiş aşamalarında gerekli olan her türlü malzeme, hizmet ya da yedek parça ile makine teçhizat alımlarının yapılabildiği ve bunlar ile ilgili giderlerin karşılanabildiği destek projeleridir.

            3) Kritik Çalışma Desteği: Bir araştırma çalışmasında yayın aşamasına gelinmesine karşın bazı madde ya da malzemenin eksikliği nedeni ile çalışma tamamlanamıyor ise kritik olarak ihtiyaç duyulan her türlü madde ve malzemenin acil alımlarının yapılabildiği, demirbaşların tamirat ve eksik madde malzeme giderlerinin karşılanabildiği destek projeleridir.

            4) Analiz Desteği: Bir araştırma çalışmasında kullanılmak üzere başka bir merkez ya da laboratuvarda yapılması gereken DNA analizleri, elektron mikroskobu çekim giderleri, kimyasal ya da fiziksel analizler, biyolojik analizler vb gibi herhangi bir tipte analizin yapılabileceği destek projeleridir.

            5) Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği: Tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan bir araştırma çalışmasından elde edilen çıktılara ait hak ve patentlerin alımı sırasında ihtiyaç duyulan giderlerin karşılanabileceği destek projeleridir.

            6) Yayın Desteği: Üniversite birimlerinde çalışan doktora/tıp-diş hekimliğinde uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip akademik personelin yapmış oldukları bilimsel çalışmalarını, uluslararası düzeyde tanınan SCI, SCI-E, AHSCI, SSCI endekslerinde taranan bilimsel dergilerde yayınlamalarına destek olmak amacıyla makale hazırlık ve yayım aşamasında verilen desteklerdir. Bu madde kapsamında redaksiyon, bilimsel değerlendirme, dil çeviri ve Open Access hizmetleri karşılanabilir. Destek üst limiti TÜBAP tarafından belirlenir. Her araştırıcı bir takvim yılı içerisinde bu destekten bir defa yararlanabilir.

            7) Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği: Üniversite araştırmacıları tarafından düzenlenen her türlü kongre, sempozyum, sergi, konser gibi eğitim ve bilimsel iş birliği toplantısı veya sanatsal aktivitelerin yurt içi ve yurt dışı giderlerinin karşılanabileceği destek projeleridir. TÜBAP Komisyonu kararı ile desteklenmelerine karar verildiğinden dolayı toplantı tarihinden en az 30 gün önce başvuru yapılması halinde işleme alınırlar.

            8) (Üniversitemiz Senatosu’nun 21 Mart 2018 tarih ve 05/01 no’lu kararı ile değişik) Eğitim-Öğretim Teknolojisi Geliştirme Desteği: Üniversitede halen tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri ile doktora, sanatta yeterlilik ya da tıpta uzmanlığını tamamlamış araştırmacıların, bir araştırma çalışmasında kullanılmak üzere doğrudan eğitim ve öğretim ile ilişkili her türlü madde, malzeme, bakım ve hizmet alımının yapılabileceği destek projeleridir. Üniversite öğretim üyelerinin ders notlarını yayınlayabildikleri web sayfalarının tasarımı, öğrencilerin eğitiminde kullanılacak madde, malzeme, bakım, hizmet alımı, alan çalışması ve eğitim amaçlı seyahat giderlerinin karşılanması bu tip projeler ile sağlanabilir.

            9) Uluslararası Bilimsel İş Birliği Geliştirme Desteği: Bu desteğin amacı, Üniversitemiz akademik personelinin niteliğinin yükseltilmesine yönelik araştırma, inceleme ve uygulamalarda bulunmak üzere yurt dışında görevlendirilmeleridir.  Akademik personel için adayın University Ranking by Academic Performance  (URAP) sıralamasına göre dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesine ya da araştırma kurumuna gitmesi zorunludur. Başvurular Üniversitenin Bilimsel Araştırmalar Birimi web sayfasında bulunan ilgili form doldurularak yazılı olarak yapılacak olup, başvuru evraklarına, formda belirtilen çalışmaların gidilecek kurumda yapılacağına izin verildiğini içeren kabul mektubu da eklenmelidir. Başvurular yıl içinde devamlı olarak açıktır.  Adayların belirtilen koşulları sağlayıp/sağlamadıkları ve destekten yararlanmaları TÜBAP Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır. Adaylar Üniversiteye dönüşlerinde, ilgili Komisyonun da temsil edileceği şekilde kendi birim/bölümünde bir sunum yapar veya yazılı rapor verirler. Bu destek ilgili yıl için elli kişi ile sınırlı olup, daha fazla sayıda istekli olduğu durumlarda ilgili Komisyon tarafından son değerlendirme yapılacaktır.  TÜBAP Komisyonu, bu koşulları yürütmeye ve değiştirmeye yetkilidir. Kadrosu Üniversitemizde bulunan öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar bu destekten yararlanırlar.

            10) Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi: Üniversite öğretim elemanlarını akademik bakımdan daha başarılı olmaya teşvik etmek ve Üniversitenin ulusal/uluslararası başarı seviyesini yükseltmek amacıyla bir önceki ilgili yıl içerisinde yaptıkları çalışmalara istinaden yapılan puanlama sonucunda verilecek ödüllerin demirbaş, sarf, yolluk, hizmet alımı harcama kalemlerinden karşılanacağı projelerdir. Performans Puanı Değerlendirme Destek Projeleri, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanacak olan Yönerge kapsamında değerlendirilecektir.

            11) Öğrenci Araştırma Projesi Desteği: Öğrencilerin gerek kulüpler aracılığı ile gerekse bireysel olarak yapmak istedikleri bilimsel çalışmaların başka herhangi bir destek almamak şartı ile desteklenmesini amaçlayan projelerdir. Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü,  yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri araştırma projeleridir.

 

 

 

 

 

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvurusu, Projelerin Değerlendirilmesi, Proje Sonuçlarının Yayımlanması, Proje Süresi ve Sonuçların Duyurulması

            Proje başvurusu

            MADDE 8- (1) Bir proje yürütücüsü tarafından hazırlanan bilimsel araştırma projesi önerisi; projenin gerekçesini, yöntem, özgün değer, yaygın etki / katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı başvuru formu ve ekleri ile eğer varsa kabul edilmiş veya tamamlanmış projelerin makine, teçhizat ve kitap gibi demirbaş listeleri eklenerek kişisel projeler, yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora projeleri için tek nüsha olarak Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ilgili Dekanlığa veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne verilerek Rektörlüğe gönderilir.

            (2) İlgili mevzuat tarafından tanımlanan insan ve hayvan çalışmaları ile ilgili projelerde “etik kurul” onayı aranır. Sunulacak TÜBAP projesinde deney materyali insanlar üzerinde anket, mülakat, odak grup çalışması, deney ve benzeri uygulamalar içeriyorsa gerekli yasal onay belgelerinin alınması gereklidir. Ayrıca projede ilgili mevzuat tarafından  kamu kurum ve kuruluşlarının iznine bağlanan maden, toprak, tarihi eser, bitki, hayvan, omurgalı ve omurgasız canlılar, mikroorganizmalar ve benzeri örneklerin toplanmasını gerektiren durumlar ile çalışma yapılması özel izne bağlanan arkeolojik alanlar, yer altı ve yer üstü kaynakları, doğal parklar, sit alanları gibi bölgelerde yapılacak çalışmalar için Yasal/Özel İzin Belgesi alınarak proje başvuru formuna eklenir.

            (3) Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizata duyulan ihtiyaç  gerekçelendirilmeli, birim ve/veya Üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve Başvuru Formunda yer alan diğer hususlar cevaplandırılmalı ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilmelidir.

            (4) Desteklenmesi uygun görülen projelerin kabul ve sözleşme imzalamaya davet yazıları proje yürütücülerine gönderilir. Projelere ilişkin sözleşmeler Proje Yürütücüsü tarafından 15 gün içerisinde imzalanır ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Mazereti nedeniyle bu süre içerisinde teslim edilemeyen sözleşmeler için proje yürütücüsü mazeret bildiriminde bulunmalıdır. Mazeretleri TÜBAP Komisyonu tarafından kabul edilen proje yürütücülerine yukarıda bahsi geçen 15 günlük sürenin bitiminden itibaren en fazla 6 aya kadar ek süre verilebilir. Aksi halde proje yürütücülerinin projeleri iptal edilir.

 

            Projelerin değerlendirilmesi

            MADDE 9- (1) Başvuru süreleri içinde Koordinatörlüğe sunulan kişisel proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından TÜBAP Komisyonunun değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri üç hakeme gönderilir. Kişisel projelerde hakemlerin en az ikisi Üniversite dışından seçilir. TÜBAP Komisyonu, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.  Projelere destek verilmesi, izlenmesi, proje raporlarının hazırlanması ve sonuçlandırılması Yönerge hükümleri doğrultusunda yapılır. 

            (2) Kapsamlı Araştırma Projeleri, Katılımlı Araştırma Projeleri, doktora ve tıpta uzmanlık tezi olarak sunulan araştırma projeleri, Öncelikli Alan Projeleri ve Sanayi İş Birliği Projeleri’nde çalışmanın tamamlanmasını takip eden 2 yıl içinde, kitap, kitap bölümü veya ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş en az 1 yayın şartı aranır. Yüksek lisans projelerinde ise ulusal ya da uluslararası bir kongrede en azından poster/bildiri olarak yayımlanma şartı aranır.

            (3) Yukarıda adı geçen projelerden Science Citation Index (SCI), SCIExpanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanması kabul edilmiş makalesi olduğu belgelendirildiğinde veya girişimcilik indeksine katkı sağlayan patent başvurusu, ulusal patent, uluslararası patent, faydalı model, uluslararası projelere başvurusu kabul edildiğinde (Horizon 2020, IPA) proje yürütücüsüne fazladan 1 adet proje desteğine başvuru hakkı verilir.

            (4) Yayın şartını yerine getirmeyen proje yürütücüsüne 2 yıl boyunca TÜBAP desteği sağlanmaz.

 

            Proje sonuçlarının yayımlanması

            MADDE  10- (1) Projeler, protokolde belirlenen bitiş tarihini izleyen üç ay içinde, proje sonuç raporu ve ekleriyle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilir. İlgili Komisyon tarafından incelenen sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir ya da reddedilebilir. Reddedilen sonuç raporları TÜBAP Komisyonuna gönderilir ve son karar TÜBAP Komisyonu tarafından verilir. Proje sonuç raporunu teslim etme tarihine kadar Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation İndex (AHCI) kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayımlanmış ya da yayına kabul edilmiş proje sonuçlarını içeren makaleler de sonuç raporu olarak kabul edilir.

            (2) TÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, “Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund of the Trakya University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.                     

            (3) Bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Trakya Üniversitesine aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir.

            (4) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            Proje süresi

            MADDE 11- (1) Projelerin TÜBAP Komisyonu tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hâllerde proje yürütücüsünün talebi ve TÜBAP Komisyonunun kararı ile projeler için ek süre ve ilave bütçe verilebilir.

            (2) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Ancak tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Bununla birlikte tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

            (3) Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

 

            Sonuçların duyurulması

            MADDE 12- (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler Üniversitenin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluklar, Yaptırımlar, Ödeneklerin Kullanımı ve Mali Hususlar

 

            Sorumluluklar

            MADDE 13- (1) Projeler için TÜBAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti Proje Yürütücüsünün kadrolu olduğu birime aittir. Söz konusu makine, teçhizat, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizat ise ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. TÜBAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatla ilgili olarak ortak bir alanda kullanıma sunulmalarına, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmalarına karar vermeye veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

            (2) Projelerde kitap alımı isteği kitapların projenin materyali olması ve Üniversite Kütüphanesinde bulunmaması halinde kabul edilir. Alınan kitaplar, proje yürütücüsünün kadrolu olduğu birime (Dekanlık/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu) demirbaş olarak kayıt edilir.                                                      

            (3) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

            (4) Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen veya Üniversiteden ayrılan Proje Yürütücülerinin yerine ilgili Dekan veya Enstitü Müdürünün önerisi üzerine TÜBAP Komisyonu tarafından yeni yürütücü atanabilir.

 

            Yaptırımlar

            MADDE 14- (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

            a) Yürütülmekte olan proje TÜBAP Komisyonu kararı ile iptal edilir.

            b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden alınır.

            c) Etik kurallara aykırı durumları tespit edilen proje ekibinden kişi ya da kişiler beş yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir.

            ç) Bu durumun tekrarı halinde proje ekibindeki kişi veya kişilere bir daha proje desteği verilmez.

            d) TÜBAP Komisyonu, konunun Üniversitenin etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda üst yöneticiye görüş bildirebilir.           

            (2) TÜBAP Komisyonu projenin başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi ve proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyet raporlarının uygun bulunmaması halinde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir.

            (3) Proje Yürütücüsü’nün, proje yürütücülüğünü TÜBAP Komisyonunca onaylanan bir öğretim üyesine devretmeden projeden ayrılması durumunda, projeler TÜBAP Komisyonu kararı ile iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır, ilgili proje yürütücüsü 3 yıl süre ile TÜBAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

            (4) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. TÜBAP Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı TÜBAP Komisyonunun olumlu görüşüne tabidir.

            (5) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu TÜBAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Sonuç raporu TÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. TÜBAP Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Bu süre sonunda sonuç raporlarını sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler, rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan yazılı uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi halinde, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dâhil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden tahsil edilir. Bu proje yürütücüsüne ise 3 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez.

            (6) Sonuç raporu sunmasına rağmen, sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücülerine talepte bulunması ve bu talebi TÜBAP Komisyonunun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu ek süre ile daha önce verilmiş olan ek sürenin toplamı, bir yıldan fazla olamaz. Bu süre sonunda sonuç raporu yine yetersiz bulunan proje yürütücülerine, proje kapsamında verilen demirbaşlar geri alınır ve 1 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez.

            (7) Tez projesi ekibinde yer alan doktora/yüksek lisans öğrencisinin herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. Bu durumda proje yürütücüsünün yazılı talebi TÜBAP Komisyonu tarafından incelenerek, TÜBAP Komisyon kararı ile proje, araştırma projesine dönüştürülür ve “Kapsamlı Araştırma Projeleri” ile ilgili mevzuata tabi tutulur. Bu tip projelerde öğrenci tarafından proje bütçesinin harcanmış olması ve projenin tamamlanma ihtimalinin bulunmaması durumunda, yürütücünün gerekçeli talebi doğrultusunda projenin tamamlanabilmesi için TÜBAP Komisyon kararı ile mevzuat hükümleri doğrultusunda projeye ek bütçe ve ek süre verilebilir. Bu desteklere rağmen proje sonuç raporunu teslim etmeyen proje yürütücüleri için Yönergenin 14/5 hükmü uygulanır.

            (8) Projeler kapsamında Üniversite birimleri, Vakıf veya diğer kurumlar tarafından sağlanan seyahat, kongre/sempozyum katılım bedeli gibi herhangi bir destek türü için, TÜBAP Birimince ayrıca destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı 2 yıl süre ile TÜBAP birimi desteklerinden faydalandırılmaz.                                                                        

            (9) Yönerge maddeleri uyarınca TÜBAP Komisyonu tarafından yaptırım uygulanan Proje Yürütücüsü veya araştırmacıların ikinci kez yaptırıma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler TÜBAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar.

            10) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen proje yürütücülerinin projeleri, TÜBAP Komisyonunun kararı ile resen iptal edilir.

            11) İptal edilen proje kapsamında alınan her türlü demirbaş (araç, gereç, aygıt, donanım vb.) ve kullanılmayan sarf malzemeler dekanlık, yüksekokul ya da meslek yüksekokulu müdürlüklerine bir tutanakla teslim edilerek birim yetkilisi tarafından benzer araştırmaları yapan araştırmacıların kullanımına sunulur. İşlemi yapan birim tarafından BAP Koordinasyon Birimine yazılı bilgi verilir.

            12) Yürütücüsü veya tez öğrencisi, kamu görevinden çıkarılan lisansüstü tez projeleri iptal edilerek demirbaş ve kullanılabilir durumda olan diğer mal ve malzemeler bölüm/anabilim dalı başkanlığına devredilir.

           

            Ödeneklerin  kullanımı ve mali hususlar

            MADDE 15- (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl TÜBAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir. TÜBAP Komisyonu, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri talepler için sınırlama getirebilir.

            (2) Üniversitede yapılabilen analiz ve testler başka kurum ve kuruluşlarda, yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dışında yaptırılmaz. Zorunlu durumlarda, gerekçeler detaylı olarak başvuru formunda belirtilmelidir.

            (3) Proje için gerekli yolluk, hizmet, tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine ve teçhizat alımları proje ödeneğinden kullanılır.

            (4) Bilimsel Araştırma Projeleri için görevlendirilecek mutemetlere verilecek ön ödeme limitleri, ait olduğu yılın merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin on katına kadar, Üniversite tarafından belirlenir.

            (5) Her mutemet, aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok iki ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok 3 ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

            (6) Arkeolojik kazı ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için TÜBAP Komisyonunun onayı ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın on katına kadar, ön ödemelerin kapatılma süresi ise 6 aya kadar artırılabilir.

            (7) Mutemet, işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.

            (8) Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

            (9) Avans ve kredi işlemlerinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği belgeleri aranır.

            (10) Üniversite mensupları Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneğinden ücret alamazlar.

            (11) Proje kapsamında alınan teçhizat, taşınır kaydını müteakip ilgili birimin taşınır kayıt kontrol görevlisine zimmetlenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Hüküm bulunmayan haller

            MADDE 16- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

            Yürürlükten kaldırma

            MADDE 17- (1) Üniversite Senatosunun 24 Nisan 2002 tarih ve 04 sayılı toplantısında alınan 13 nolu kararı ile kabul edilen Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

            MADDE 18- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür.

 

 

 

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 21.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7761 kez okundu.